Strona główna » Bezpieczna Szkoła » Regulamin programu
 

BIP - KWP Szczecin

bieznik

Menu Profilaktyka

Warto zobaczyć 


 

 

Dodaj ulubione

Regulamin konkursu "Bezpieczna Szkoła"

Program „Bezpieczna Szkoła"
2013/2014

Regulamin uczestnictwa w programie.

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin określa cele, zasady, warunki i tryb przyznawania Honorowego Tytułu „Bezpiecznej Szkoły” i uczestnictwa we wszystkich elementach programu „Bezpieczna Szkoła”.

§2

Tytuł ma charakter honorowy. Posiadacz Tytułu ponosi pełną odpowiedzialnośćza bezpieczeństwo osób i mienia w obiekcie. Przyznawany będzie placówkom oświatowym województwa zachodniopomorskiego za jakość i innowacyjność podejmowanych inicjatyw profilaktycznych oraz wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów.

§3

O Tytuł mogą ubiegać się wszystkie szkoły i placówki oświatowe województwa zachodniopomorskiego.

§4

1.    Program Bezpieczna szkoła polega na stałej współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ze zgłoszonymi do programu placówkami oświatowymi. Współpraca polegać będzie na możliwości uczestniczenia zgłoszonych placówek oświatowych w części konkursowej Programu na najciekawszą inicjatywę profilaktyczną w obszarze bezpieczeństwa, realizowaniu szkoleń i rad pedagogicznych na zasadach i warunkach określonych w przedmiotowym regulaminie, wymiany doświadczeń i informacji z uczestnikami Policyjnego Studium Bezpieczeństwa, współpracy z młodzieżowymi klasami policyjnymi w zakresie edukacji w obszarze bezpieczeństwa oraz inspirowaniu policyjnych asystentów         do spraw nieletnich do realizowania ciekawych projektów mających na celu  propagowanie idei bezpieczeństwa.
2.    Program pod nazwą „Bezpieczna Szkoła" organizowany jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie i Fundację „Razem Bezpieczniej”.
3.    Koordynatorem wszelkich działań  profilaktycznych w ramach Programu ze strony Policji zachodniopomorskiej jest kom. Marzena Maćkowiak-Pluta z Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie.

4.    Program „Bezpieczna Szkoła” prowadzony jest zgodnie z cyklem roku szkolnego.

5.    Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne będą na stronie internetowej organizatorów Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (www.szczecin.kwp.gov.pl), i Fundacji „Razem Bezpieczniej” (www.razembezpieczniej.pl).
Konkurs
§ 5

Głównym celem Programu „Bezpieczna Szkoła” jest ograniczenie demoralizacji i przestępczości wśród osób małoletnich oraz pomoc w realizacji działań związanych z bezpieczeństwem na terenie placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego poprzez wyróżnienie innowacyjnych inicjatyw profilaktycznych oraz promowanie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych.

Najważniejszym elementem podlegającym ocenie w części konkursowej Programu,  mającym wpływ na decyzję jury będzie ocena wybranej konkretnej, jednej inicjatywy, mającej na celu propagowanie zasad i idei bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Zasady szczegółowe

§ 6

1.    Placówki oświatowe, które przystępują do Programu „Bezpieczna Szkoła” poddają ocenie komisji konkursowej autorską inicjatywę profilaktyczną, w obszarze bezpieczeństwa w szkole.
Najważniejszymi kryteriami oceny pomysłu zgłoszonego do konkursu będą:

 • jego innowacyjność,
 • kompleksowe potraktowanie zagadnienia,
 • zaangażowanie w realizację całej społeczności szkolnej,
 • uniwersalność, czyli możliwość przetransponowania inicjatywy na płaszczyznę innych placówek oświatowych.


2.    Zgłoszenia do programu i jego poszczególnych elementów należy nadesłać w terminie do 30 września 2013 roku w jednej z niżej wymienionych form


Pisemnie na adres:                 

Wydział Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji
70-515 Szczecin
ul. Małopolska 47

Faksem : 91 82 12 053

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 091 82 12 054

3.    Zgłoszenie stanowi wypełniona karta, będąca załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. Przystąpienie do programu „Bezpieczna Szkoła” i wypełnienie karty zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych.

4.    W terminie do 10 maja 2014 roku uczestnicy zobowiązani są do nadesłania na powyższy adres sprawozdania w formie prezentacji multimedialnej, która w jak najdokładniejszy sposób zaprezentuje podejmowaną na terenie szkoły, zgłoszoną do programu inicjatywę.

Brak nadesłanego sprawozdania w wyżej wymienionym terminie stanowi rezygnację z udziału w programie.

5.    Sprawozdanie przesłane w postaci prezentacji multimedialnej powinno zawierać przede wszystkim:

 • nazwę inicjatywy,
 • analizę zjawiska, na które odpowiedzią jest realizacja inicjatywy profilaktycznej,
 • szczegółowy opis inicjatywy ze wszystkimi etapami jej realizacji,
 • materiały multimedialne będące dodatkową dokumentacją realizowanej inicjatywy (fotografie, filmy, nagrania dźwiękowe),
 • informacje o organizatorach, logistyce całego zadania oraz źródłach finansowania projektu,
 • wszelkie inne materiały mogące jak najlepiej przedstawić realizowany pomysł na edukację w obszarze bezpieczeństwa.


6. Oceny realizowanych inicjatyw profilaktycznych dokonuje jury złożone z przedstawicieli organizatorów konkursu.

7. W swojej pracy jury może zasięgać opinii innych instytucji mogących mieć wiedzę na temat danej placówki.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo uczestniczenia w poszczególnych elementach inicjatywy profilaktycznej realizowanej przez placówkę oświatową.


Policyjne Studium Bezpieczeństwa

§ 7

1.    Placówki oświatowe, które przystąpiły do programu „Bezpieczna Szkoła” i zgłaszają chęć udziału w części konkursowej są uprawnione w pierwszej kolejności do skorzystania z udziału w VI edycji Policyjnego Studium Bezpieczeństwa.

2.    Jest to propozycja dla osób odpowiedzialnych lub zainteresowanych problemami bezpieczeństwa na terenie szkoły. Zajęcia szkoleniowe prowadzone przez funkcjonariuszy Policji oraz przedstawicieli innych instytucji będą odbywały się raz w miesiącu przez cały rok szkolny 2013/2014.

3.    Pierwszy zjazd szkoleniowy odbędzie się 26 października 2013 r.

4.    Wykłady, warsztaty oraz ćwiczenia będą dotyczyły problemów związanych m.in. z:

 • zagrożeniami terrorystycznymi,
 • bezpieczeństwem w ruchu drogowym,
 • agresją i przemocą,
 • substancjami psychoaktywnymi,
 • kształtowaniem bezpiecznych przestrzeni,
 • handlem ludźmi,
 • polityką antydyskryminacyjną i poszanowaniem praw człowieka,
 • reagowaniem  w sytuacji zagrożenia,
 • zagrożeniami związanymi z Internetem,
 • odpowiedzialnością prawną nieletnich i dorosłych oraz uprawnieniami i obowiązkami

funkcjonariusza publicznego,

5.    Udział w Policyjnym Studium Bezpieczeństwa jest bezpłatny a pierwszeństwo uczestnictwa mają przedstawiciele placówek zgłoszonych do konkursu na najciekawszą inicjatywę profilaktyczną w ramach Programu „Bezpieczna Szkoła”.

6.    Każdy uczestnik po ukończeniu Policyjnego Studium Bezpieczeństwa otrzymuje dyplom ukończenia podpisany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Szczegóły uczestnictwa, zostaną opublikowane w odrębnym dokumencie, we wrześniu 2013 roku na stronach internetowych organizatorów.

7.    Warunkiem ukończenia Policyjnego Studium Bezpieczeństwa i otrzymania dyplomu ukończenia, jest złożenie pracy zaliczeniowej, którą stanowić będzie przygotowana w formie prezentacji multimedialnej i konspektu, propozycja szkolenia rady pedagogicznej  na jeden z realizowanych w trakcie spotkań tematów poświęconych bezpieczeństwu.

Szkolenia rad pedagogicznych

§ 8

1.    Placówki, które w roku szkolnym 2013/2014 zgłoszą się do programu „Bezpieczna Szkoła” mogą skorzystać z propozycji przeprowadzenia rady pedagogicznej dla swojego grona pedagogicznego. Rady pedagogiczne realizowane będą przez policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Każda placówka w trakcie trwania roku szkolnego może przy współpracy organizatorów programu zorganizować jedno szkolenie rady pedagogicznej. Potrzebę takiego spotkania i proponowany termin należy zgłosić u organizatorów do 30 listopada 2013 roku na adres poczty elektronicznej organizatorów Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

2.    Organizatorzy programu „Bezpieczna Szkoła” w roku szkolnym 2013/2014 proponują następujące tematy szkoleń rad pedagogicznych:

 • profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych,
 • profilaktyka zagrożeń związanych z cyberprzemocą,
 • rola oświaty w procedurze „Niebieska Karta”,
 • profilaktyka dotycząca przeciwdziałania handlowi ludźmi,
 • sytuacje kryzysowe na terenie szkoły i odpowiedzialność prawna osoby nieletniej,
 • zagrożenia wynikające z wcześnie podjętej inicjacji seksualnej i prostytucji wśród osób małoletnich,
 • przeciwdziałanie subkulturom i sektom młodzieżowym oraz niebezpiecznym grupom i organizacjom młodzieżowym,
 • nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny,
 • prawne aspekty przemocy i agresji w szkole.Młodzieżowy lider  profilaktyki

§ 9

1.    Propozycja adresowana do młodzieży klas policyjnych, placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego.

2.    Zadaniem młodzieżowego lidera profilaktyki jest  opracowanie i zrealizowanie ciekawej inicjatywy promującej bezpieczeństwo wśród młodzieży szkolnej. Inicjatywa powinna być zrealizowana w trakcie trwającego roku szkolnego, jej celem będzie propagowanie idei bezpieczeństwa i bezpiecznych zachowań.

3.    Adresatem inicjatywy powinni być uczniowie zgłoszonej do programu placówki oświatowej. Inicjatywa nie jest ograniczona czasem jej trwania, a jej celem, zwiększenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa i postrzegania różnego rodzaju zagrożeń. Z nadesłanych propozycji zostanie wyłoniona najciekawsza, której autorzy zostaną nagrodzeni.

4.    Laureaci tej kategorii zostaną nagrodzeni przez organizatorów tytułem „Młodzieżowego lidera profilaktyki” oraz otrzymają nagrody rzeczowe.
5.    Informację o realizowanej inicjatywie należy przesłać na adres:
Wydział Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji
70-515 Szczecin
ul. Małopolska 47 z dopiskiem „Szkolny lider profilaktyki” do 10 maja 2013 roku
Policyjny pomysł na profilaktykę

§ 10

1.    Propozycja adresowana jest do funkcjonariuszy Policji, realizujących zadania związane z prewencją kryminalną i edukacją w obszarze bezpieczeństwa.
2.    Celem tej propozycji jest wyróżnienie innowacyjnych działań profilaktycznych, programów prewencyjnych a także inicjatyw, które mają przeciwdziałać patologiom społecznym, przestępczości a także edukować w obszarze bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.  
3.    Osoba, która przystępuje do tej części Programu „Bezpieczna Szkoła” poddaje ocenie komisji konkursowej autorski pomysł/inicjatywę/program, w obszarze bezpieczeństwa realizowany przez Policję na terenie placówki lub placówek oświatowych podległych terytorialnie danej jednostce Policji.  
4.    Zgłoszony projekt powinien być autorskim/ współautorskim dziełem funkcjonariusza Policji i powinien być zrealizowany w trakcie trwania roku szkolnego 2013/2014.
5.    Laureaci Policyjnego pomysłu na profilaktykę otrzymają nagrody rzeczowe, a ich inicjatywa zostanie rozpowszechniona na terenie województwa zachodniopomorskiego jako przykład najlepszego policyjnego pomysłu  na profilaktykę w bieżącym roku szkolnym.
6.    Propozycje  można przysyłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. wypełniając arkusz konkursowy, dołączony do regulaminu (załącznik nr 2). Arkusz należy przesłać do dnia 09 maja 2014 roku z dopiskiem „Policyjny pomysł  na profilaktykę”.

Nagrody i finał programu Bezpieczna Szkoła\

§ 11

Główną nagrodą w programie i konkursie „Bezpieczna Szkoła”, jest Honorowy Tytuł „Bezpiecznej Szkoły”, którego atrybutem jest odpowiedni dokument podpisany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, a także nagrody rzeczowe dla placówek oświatowych, które znalazły się w gronie laureatów. Inne nagrody związane z poszczególnymi inicjatywami Programu zostały określone w powyższych paragrafach,

§ 12

Każdy z organizatorów może dodatkowo wyróżnić te placówki, i tych laureatów którzy w jego subiektywnej ocenie zasługują na wyróżnienie, jednakże nie uzyskały Tytułu.  W zależności od poziomu nadesłanych prac konkursowych organizatorzy konkursu gwarantują sobie możliwość nie przyznania głównych nagród.

§ 13

Podsumowanie programu Bezpieczna Szkoła, zakończenie Policyjnego Studium Bezpieczeństwa, Wyłonienie Szkolnych liderów profilaktyki oraz uhonorowanie autora Policyjnego Pomysłu na profilaktykę nastąpi w czerwcu 2014 roku.
O szczegółowej dacie uroczystości oraz miejscu, uczestnicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

 

 Załączniki:

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2000-2009 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Wszelkie prawa zastrzeżone. ul. Małopolska 47 - Wydział Komunikacji Społecznej

Ta strona używa COOKIE. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Zobacz więcej informacji.

Akceptuję pliki COOKIES