Strona główna » Bezpieczna Szkoła » Policyjne Studium Bezpieczeństwa
 

BIP - KWP Szczecin

bieznik

Menu Profilaktyka

Warto zobaczyć 


 

 

Dodaj ulubione

Policyjne Studium Bezpieczeństwa

  

Policyjne Studium Bezpieczeństwa to projekt realizowany  przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie we współpracy
z Fundacją „Razem Bezpieczniej w Szczecinie. Jest to systematyczny sposób poszerzania wiedzy grona pedagogicznego z zakresu współczesnych problemów dzieci i młodzieży oraz zagrożeń, które mogą ich spotkać w codziennym życiu.

Ta szczególna forma wymiany doświadczeń, trwa przez cały rok szkolny. Zajęcia prowadzone są przez funkcjonariuszy Policji oraz przedstawicieli innych instytucji i organizacji. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w zaplanowaną wcześniej w harmonogramie spotkań sobotę. Prowadzone wykłady, ćwiczenia oraz szkolenia podzielone są na osiem bloków tematycznych, dotyczących miedzy innymi: współpracy ze służbami mundurowymi w sytuacjach zagrożenia, stosowania środków odurzających przez młodzież i dzieci, przemocy szkolnej i domowej, cyberprzemocy, bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży w ruchu drogowym, dyskryminacji, przestępstwa nienawiści
i łamania praw człowieka, handlu ludźmi jako współczesnej formy niewolnictwa, bezpieczeństwa fizycznego nauczyciela i reagowania
w sytuacjach kryzysowych w szkole, a także odpowiedzialności karnej osoby nieletniej, demoralizacji, procedur postępowania, współpracy z Policją, Sądem Rodzinnym i Nieletnich.

Udział w Policyjnym Studium Bezpieczeństwa jest bezpłatny, a każdy
z uczestników kończąc je,  przygotowuje pracę dyplomową, poświęconą jednemu z realizowanych w trakcie trwania Studium tematów. Ponadto, każdy uczestnik po ukończeniu Studium otrzymuje dyplom, podpisany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Do  tej pory odbyły się cztery edycje Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. Łącznie we wszystkich edycjach przeszkolonych zostało 248 osób. Współpraca Policji zachodniopomorskiej z placówkami oświatowymi, obejmuje obszar całego województwa zachodniopomorskiego. W związku z tym do Policyjnego Studium Bezpieczeństwa zgłaszają się zarówno przedstawiciele dużych miast takich jak Szczecin i Koszalin, ale także nauczyciele pracujący
w szkołach, w małych miejscowościach gminnych. Każdego roku widzimy zwiększone zainteresowanie kolejnych placówek oświatowych i większej  grupy chętnych osób.

Podczas organizowanych spotkań, naszą pracę wspomagają różne instytucje  organizacje pozarządowe, które na co dzień współpracują z nami przy rozwiązywaniu problemów placówek oświatowych. Są to między innymi: Placówka Straży Granicznej w Szczecinie, Straż Miejsca w Szczecinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Sąd Rodzinny i Nieletnich i Fundacja „Razem Bezpieczniej”
w Szczecinie. Policyjne Studium Bezpieczeństwa każdego roku zdobywa duże uznanie wśród nauczycieli i pedagogów województwa zachodniopomorskiego.

To policyjne wsparcie środowiska szkolnego, procentuje tym,
że funkcjonariusze, szczególnie w jednostkach terenowych Policji, coraz rzadziej wzywani są do zwykłych interwencji wychowawczych, a współpracując ze szkołą reagują na sytuacje związane z naruszeniem prawa. Poruszane treści związane z profilaktyką i edukacją w obszarze bezpieczeństwa, również regulują oczekiwania wobec funkcjonariuszy, zajmujących się tą problematyką. Dużą jakością tych spotkań, jest również fakt, otrzymywania bieżących informacji na temat realnych zagrożeń jakie dostrzega szkoła w swoim lokalnym środowisku. Bezpośrednio po takich uwagach, podjęte przez ostatnie lata działania prewencyjne wpierały placówkę i pomagały w zapobieganiu sytuacjom niebezpiecznym.  W związku z tak dużym zainteresowaniem odbiorców Programem „Bezpieczna szkoła”, oraz uczestników „Policyjnego Studium Bezpieczeństwa”, od kilku lat tymi właśnie projektami bardzo interesują się władze województwa zachodniopomorskiego, wspierając je i dofinansowując poszczególne ich działania. Ze względu na tak szerokie zainteresowanie odbiorców, a także wsparcie Programu przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, właściwym jest kontynuowanie przedstawionych działań
w kolejnym roku szkolnym.   

 

Harmonogram spotkań Policyjnego Studium Bezpieczeństwa.
Rok szkolny 2013/2014

 

 

Termin

Godziny

Przedmiot

Wykład/ Ćwiczenia

Liczba godzin

Prowadzący

 

26.10.2013

 

10.00-15.00

 

Współpraca ze służbami mundurowymi w sytuacjach zagrożenia i podejmowanych działaniach profilaktycznych.

 

Wykład 5x45 min

 

Przedstawiciele Wydziału Prewencji KWP Szczecin,

Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska, Straż Graniczna.

 

 

23.11.2013

 

10.00-15.00

 

Eksperymentowanie ze środkami odurzającymi przez młodzież szkolną. Alkohol, nikotyna, narkotyki i dopalacze - procedury postępowania i przeciwdziałanie.

 

Wykład 4x45 min

Ćwiczenia

1x45 min

 

Przedstawiciele Wydziału Prewencji KWP Szczecin

Pomorski Uniwersytet Medyczny

MONAR Szczecin, Sanepid.

 

 

14.12.2013

 

10.00-15.00

 

Przemoc w szkole. Przemoc domowa. Skala zjawiska, procedury postępowania i współpracy z Policją. Nauczyciel pod ochroną przepisów funkcjonariusza publicznego.

 

Wykład 3x45 min

Ćwiczenia

2x 45 minut

 

Przedstawiciele Wydziału Prewencji KWP Szczecin

 

 

18.01.2014

 

10.00-15.00

 

Cyberzagrożenia - minimalizowanie zagrożeń i skutków niebezpieczeństw związanych z Internetem. Przestępstwa Internetowe i aktywność osób małoletnich w sieci.

 

 

Wykład 4x45 min

Ćwiczenia

1x45 minut

 

Przedstawiciele Wydziału Prewencji i Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP Szczecin,

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

 

 

08.02.2014

 

10.00-15.00

 

Zagrożenia  związane z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych HIV i AIDS w aspekcie bezpieczeństwa placówek oświatowych, dzieci oraz młodzieży.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Profilaktyka i prawo. 

 

Wykład 4x45 min

Ćwiczenia

1x45 minut

 

Przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie,

Sanepid.

 

 

 

08.03.2014

 

10.00-15.00

 

Bezpieczeństwo fizyczne  nauczyciela i reagowanie w sytuacjach kryzysowych w szkole.

 

 

 

 

Wykład 1x45 min

Ćwiczenia

4x45 minut

 

 

Przedstawiciele

OP i SPAP KWP w Szczecinie

 

26.04.2014

 

10.00-15.00

 

Odpowiedzialność karna osoby nieletniej. Demoralizacja, procedury postępowania, współpraca z Policją, Sądem Rodzinnym i Nieletnich.

 

 

Wykład 4x45 min

Ćwiczenia

1x45 minut

 

 

Przedstawiciele Wydziału Prewencji, Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Szczecinie.

 

 

 

10.05.2014

 

10.00-15.00

 

Dyskryminacja, przestępstwa nienawiści i łamanie praw człowieka. Handel ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa.

 

Wykład 3x45 min

Ćwiczenia

2x45 minut

 

Przedstawiciele Wydziału Prewencji i Wydziału Kryminalnego

KWP w  Szczecinie,

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji  d.s. ochrony praw człowieka.

 

18.06.2014

 

Uroczyste zakończenie i podsumowanie Studium podczas finału programu Bezpieczna Szkoła.

 

 

 

 

 

 

Spotkanie I

Współpraca ze służbami mundurowymi w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i podejmowanie wspólnych działaniach profilaktycznych.

Celem spotkania jest przybliżenie uczestnikom zakresu uprawnień
i obowiązków poszczególnych służb mundurowych, które współpracują
z placówkami oświatowymi zarówno w sytuacji naruszenia prawa
jak i w trakcie podejmowanej współpracy profilaktycznej. Każda z instytucji przedstawi krótką charakterystykę swojej pracy z uwzględnieniem współpracy
z placówkami oświatowymi województwa zachodniopomorskiego. Placówki otrzymają informacje na temat możliwości współpracy, a także sposobów reagowania w sytuacjach zagrożenia z uwzględnieniem kompetencji każdej
z prezentowanych instytucji. W trakcie spotkania zostaną również przedstawione informacje organizacyjne związane z Programem „Bezpieczna szkoła”. Uczestnicy zostaną poinformowani o zasadach uczestniczenia
w Policyjnym Studium Bezpieczeństwa i formie zaliczenia swoich obecności. 

 

 

 

Spotkanie II

Eksperymentowanie ze środkami odurzającymi przez młodzież szkolną. Alkohol, nikotyna, narkotyki i dopalacze - procedury postępowania
i przeciwdziałanie.

Celem spotkania jest przedstawienie problemu sięgania po środki psychoaktywne przez osoby małoletnie z punktu widzenia różnych instytucji. Część informacji przygotowanych przez Policję będzie dotyczyła skali zjawiska przestępczości wśród osób w tej grupie wiekowej oraz związanej z tym odpowiedzialności karnej. Przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej przedstawią interpretację przepisów dotyczącą sięgania po środki wyrobów tytoniowych przez dzieci i młodzież. Ponadto, w trakcie spotkania zostaną omówione procedury postępowania w sytuacji znalezienia zakazanego środka odurzającego na terenie placówki oświatowej, przy osobie małoletniej lub zdiagnozowania ucznia, który pod wpływem środka odurzającego przyszedł do szkoły. Przedstawiciel Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego podzieli się informacjami na temat tego jak poszczególne środki odurzające wpływają na zdrowie młodego człowieka, jakie maja objawy, a także które z nich są najbardziej popularne wśród tej grupy wiekowej. Przedstawiony zostanie sposób działania, potencjalne mieszanki oraz łączenie różnych środków odurzających. Terapeuta przeprowadzi warsztaty, które będą miały na celu pokazanie uczestnikom w jaki sposób należy rozmawiać z osobą, która eksperymentuje ze środkami odurzającymi i w jaki sposób wygląda system terapii uzależnień.

 

 

Spotkanie III

Przemoc w szkole. Przemoc domowa. Skala zjawiska, procedury postępowania i współpracy z Policją. Nauczyciel pod ochroną przepisów funkcjonariusza publicznego.

Celem spotkania jest przekazanie informacji dotyczących przemocy. W trakcie spotkania zostaną omówione rodzaje przemocy, odpowiedzialność karna sprawcy i możliwości proceduralnej pomocy jakie są proponowane ofierze. Przedstawione zostaną procedury współpracy z Policją w zakresie przemocy zdiagnozowanej w szkole, a także w domu ucznia. Zostanie przedstawiona rola poszczególnych instytucji, które w sytuacji zaistnienia przemocy mogą wspierać placówkę oświatową oraz osoby indywidualne. W trakcie spotkania zostaną szczegółowo omówione przepisy związane z ochroną funkcjonariusza publicznego w kontekście gwarancji, jakie dają pracownikom oświaty zapisy Karty Nauczyciela. 

 

Spotkanie IV

Cyberzagrożenia - minimalizowanie zagrożeń i skutków niebezpieczeństw związanych z Internetem. Przestępstwa Internetowe i aktywność osób małoletnich w sieci. 

 Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom informacji z zakresu zagrożeń płynących z korzystania przez osoby małoletnie z różnego rodzaju narzędzi służących do komunikacji i przekazywania informacji. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane różne rodzaje przestępstw „internetowych” dokonywanych przez osoby małoletnie lub bezpośrednio ukierunkowane
na te osoby, odpowiedzialność karna sprawcy, możliwości współpracy z Policją i innymi służbami, możliwości elektronicznego zabezpieczania śladów przestępstw. Internet, telefon komórkowy oraz różnego rodzaju narzędzia które mogą służyć do przekazywania informacji. Omówienie zagrożeń i możliwości pracy profilaktycznej.  

 

 

 

Spotkanie V

Zagrożenia  związane z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych HIV

i AIDS w aspekcie bezpieczeństwa placówek oświatowych, dzieci oraz młodzieży. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Profilaktyka i prawo.

Celem spotkania jest przekazanie informacji i porad dotyczących tego w jaki sposób postępować w przypadku zidentyfikowania u dziecka choroby zakaźnej HIV lub AIDS, oraz tego gdzie w danej sytuacji, można uzyskać specjalistyczną pomoc. Priorytetowym celem przedstawicieli Sanepidu będzie  uświadomienie uczestnikom, jak ważną rolę odgrywa profilaktyka w instytucjach oświatowych ale również ich zadanie polegało będzie na przyczynieniu się do wzrostu świadomości w zakresie skutków choroby i tego w  jaki sposób można zapobiegać zakażeniom. Ponadto, zostaną przedstawione informacje dotyczące elementarnych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży.
W trakcie spotkania zostaną przekazane informacje w jaki sposób prawidłowo zorganizować transport organizując wycieczkę szkolną, jak bezpiecznie przywozić i odwozić dzieci do i ze szkoły. Zostaną omówione obowiązujące przepisy prawa w zakresie opieki nad małoletnimi uczestnikami ruchu drogowego.  Uczestnicy zapoznają się z możliwością współpracy w zakresie profilaktyki i unikania zagrożeń w ruchu drogowym, a także z elementami wychowania komunikacyjnego.

 

Spotkanie VI

Bezpieczeństwo fizyczne nauczyciela i reagowanie w sytuacjach kryzysowych w szkole.

Celem spotkania jest przekazanie podstawowych informacji w zakresie zachowania się w przypadku stania się ofiarą jakiegokolwiek ataku. Uczestnicy zapoznają się z psychologią sprawcy i jego mechanizmami działania. W trakcie spotkania zostaną omówione takie pojęcia jak stan wyższej konieczności, czy obrona konieczna. Uczestnicy uzyskają również wytyczne, w jaki sposób reagować w sytuacji przekazania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego w szkole, a także w jaki sposób współpracować z Policją podczas ewakuacji.

 

Spotkanie VII

 Odpowiedzialność karna osoby nieletniej. Demoralizacja, procedury postępowania, współpraca z Policją, Sądem Rodzinnym i Nieletnich.

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z procedurami postępowania wobec osoby nieletniej, sprawcy czynu karalnego oraz informacji na temat odpowiedzialności opiekunów prawnych za czyny swoich podopiecznych. 
W aspekcie obowiązujących przepisów prawa, uczestnicy zapoznają się
z zakresem możliwości współpracy z Policją oraz Sądem Rodzinnym
i Nieletnich. Dodatkowo zostaną przećwiczone procedury postępowania szkoły w sytuacjach, w których osoba niepełnoletnia jest sprawcą lub ofiarą zdarzenia. Spotkanie ma uszeregować sytuacje, w obszarze których w szkole jest potrzebna interwencja Policji i innych instytucji, a w których placówka oświatowa powinna rozwiązać zaistniały problem w obszarze interwencji wychowawczej. 

 

Spotkanie VIII

Dyskryminacja, przestępstwa nienawiści i łamanie praw człowieka. Handel ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa.

W trakcie spotkania uczestnicy otrzymają informacje o odpowiedzialności karnej związanej z przestępstwami nienawiści, konsekwencjami łamania praw człowieka i dyskryminacji wśród osób nieletnich. Ze względu na okres wakacyjny, zostaną omówione zagrożenia związane z handlem ludźmi, sposobem rekrutacji ofiar takich przestępstw, a także sytuacje, w których ryzykowny wyjazd wakacyjny może prowokować tego typu przestępstwa.
W trakcie tego spotkania uczestnicy dostarczą pracę zaliczeniową w postaci propozycji szkoleniowej rady pedagogicznej na jeden z tematów, realizowanych w trakcie trwania Studium.

 

Spotkanie IX

Uroczyste zakończenie i podsumowanie policyjnego Studium Bezpieczeństwa podczas finału programu Bezpieczna Szkoła 2013/2014.

 

 

W trakcie uroczystości uczestnicy otrzymają dyplomy ukończenia Studium Bezpieczeństwa oraz propozycje szkoleniowych rad pedagogicznych, opracowanych w formie prezentacji, przez wszystkich uczestników. Celem organizatorów jest zachęcenie do korzystania z tych materiałów podczas szkoleń realizowanych w placówce oświatowej w kolejnym roku szkolnym. 

 

 

Copyright © 2000-2009 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Wszelkie prawa zastrzeżone. ul. Małopolska 47 - Wydział Komunikacji Społecznej

Ta strona używa COOKIE. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Zobacz więcej informacji.

Akceptuję pliki COOKIES